Hamburg Hafen Marketing e.V.

Hamburg Hafen Marketing e.V.

Hafen Hamburg Marketing e.V.
Bengt van Beuningen
Kommunikation / Information
Pickhuben 6
20457 Hamburg

E-Mail vanbeuningen@hafen-hamburg.de
Tel. +49 40 377 09-110
Fax +49 40 377 09-199